Tính năng liên server

Quý thành chủ kính mến!

Ngọa Long sẽ tiến hành thử nghiệm tính năng liên server cho 8 máy chủ đầu tiên. Cụ thể: nhóm 1 gồm Kim Long, Thổ Long, Mộc Long, Hỏa Long; nhóm 2 gồm Thủy Long, Thanh Long, Chu Long, Bạch Long.

Nhóm Tên server
1 Kim Long
Hỏa Long
Thổ Long
Mộc Long
2 Thủy Long
Thanh Long
Chu Long
Bạch Long

Sau khi được kết hợp thành một nhóm, quý thành chủ của nhóm server này sẽ có thể "giao lưu" với nhau qua 5 tính năng. Các tính năng khác vẫn hoạt động riêng lẻ trên từng máy chủ.

  • 1. Tính năng đánh NPC Quân Đoàn Liên server: Sau khi mở tính năng liên server, các server được liên kết với nhau sẽ có thể cùng tham gia tấn công NPC Quân Đoàn.
  • 2. Chat: Sau khi mở tính năng liên server, các server liên kết với nhau sẽ có khung chat chung, trước mỗi tin chat sẽ có thêm thông tin server.
  • 3. Quốc Chiến: Sau khi mở tính năng liên server, các server liên kết với nhau sẽ cùng nhau tham gia tính năng Quốc Chiến.
  • 4. Võ khôi cao tháp: Các server được liên kết với nhau sẽ có thể cùng tham gia tấn công Boss trong tháp.
  • 5. Đoạt Thành Chiến: Các server liên kết với nhau sẽ cùng nhau tham gia tính năng Đoạt Thành Chiến.

Nếu việc thử nghiệm này thành công và đón nhận sự hoan nghênh của quý thành chủ, Ngọa Long sẽ tiếp tục tiến hành mở tính năng liên server này cho các máy chủ còn lại.

Bổn trang kính báo!