Đã có bản cập nhật mới cho iOS và Android

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin vui mừng thông báo, quý thành chủ Ngọa Long bổn trang đã có bản cập nhật mới cho phiên bản Ngọa Long mới trên iOSAndroid.

Bổn trang kính báo!