Sự kiện

 • Lưu Tinh Truy Nguyệt

  Lưu Tinh Truy Nguyệt

 • Chiêu Binh Mãi Mã

  Chiêu Binh Mãi Mã

 • Hiệu Triệu Thiên Hạ

  Hiệu Triệu Thiên Hạ

  Gian thần Đổng Trác thừa lúc triều chính rối ren, lên nắm quyền hành, chuyên quyền độc đoán, đẩy ngư

 • Ma Vương Loạn Thế

  Ma Vương Loạn Thế

  Gian thần Đổng Trác thừa lúc triều chính rối ren, lên nắm quyền hành, chuyên quyền độc đoán, đẩy ngư

 • Uy Dũng Vô Song

  Uy Dũng Vô Song

  Gian thần Đổng Trác thừa lúc triều chính rối ren, lên nắm quyền hành, chuyên quyền độc đoán, đẩy ngư

 • Long Vân Tương Kiến

  Long Vân Tương Kiến

  Gian thần Đổng Trác thừa lúc triều chính rối ren, lên nắm quyền hành, chuyên quyền độc đoán, đẩy ngư

 • Giang Sơn Chi Bảo

  Giang Sơn Chi Bảo

  Gian thần Đổng Trác thừa lúc triều chính rối ren, lên nắm quyền hành, chuyên quyền độc đoán, đẩy ngư

 • Thiên Hạ Đại Loạn

  Thiên Hạ Đại Loạn

 • Vạn Cổ Lưu Danh

  Vạn Cổ Lưu Danh

 • Xoay Chuyển Càn Khôn

  Xoay Chuyển Càn Khôn